Dựa vào phương pháp nào, người ta có thể xác định được tuổi của hóa thạch?


Câu 2776 Nhận biết

Dựa vào phương pháp nào, người ta có thể xác định được tuổi của hóa thạch?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...