Hỗn hợp E gồm ba este X, Y, Z đều đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau ( trong đó X có số mol nhỏ nhất). Cho 5,16 gam E tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ. Sau phản ứng hoàn toàn, thu được 4,36 gam hỗn hợp F gồm hai muối của hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong cùng một dãy đồng đẳng và hỗn hợp hơi M gồm các chất hữu cơ no, đơn chức. Cho F phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 8,64 gam Ag. Cho hỗn hợp M phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 6,48 gam Ag. Thành phần phần trăm về khối lượng của X trong E là


Câu 27981 Vận dụng cao

Hỗn hợp E gồm ba este X, Y, Z đều đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau ( trong đó X có số mol nhỏ nhất). Cho 5,16 gam E tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ. Sau phản ứng hoàn toàn, thu được 4,36 gam hỗn hợp F gồm hai muối của hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong cùng một dãy đồng đẳng và hỗn hợp hơi M gồm các chất hữu cơ no, đơn chức. Cho F phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 8,64 gam Ag. Cho hỗn hợp M phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 6,48 gam Ag. Thành phần phần trăm về khối lượng của X trong E là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

$\underbrace {X,Y,Z}_{E = 5,16{\kern 1pt} g} + NaOH{\mkern 1mu}dư\xrightarrow{{}}\left\{ \begin{gathered}F\xrightarrow{{ + AgN{O_3}}}Ag:0,08{\mkern 1mu} mol \hfill \\M\xrightarrow{{ + AgN{O_3}}}Ag:0,06{\mkern 1mu} mol \hfill \\ \end{gathered} \right.$

F có phản ứng với AgNO3 => trong F phải có muối HCOONa => muối còn lại là CH3COONa

${n_{HCOONa}} = \dfrac{1}{2}{n_{Ag}} = ?a{\mkern 1mu} (mol)$

$= > {n_{C{H_3}COONa}} = \dfrac{{4,36 - a.68}}{{82}} = ?b{\mkern 1mu} (mol)$

${n_{este}} = \sum {{n_{muoi}} = a + b = ?c(mol)} $

$ = > {{\bar M}_{este}} = \dfrac{{5,16}}{c} = ?(g/mol)$

$ = > {\text{ }}CTPT\,của\,E\,$

=> E chưa: CH3COOCH=CH2: b (mol) ; HCOOR: x (mol) và HCOOR’: y (mol)

=> x + y = ? a( mol)

Dựa vào số mol Ag => x, y = ?

=> CTCT của các chất và % X =?

Xem lời giải

...