Mặt cầu ngoại tiếp hình đa diện nếu nó:


Câu 2799 Nhận biết

Mặt cầu ngoại tiếp hình đa diện nếu nó:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...