Cho 27,6 gam hợp chất thơm X có CT C7H6O3 tác dụng với 800 ml dd NaOH 1M được dd Y. Trung hòa Y cần 100 ml dd H2SO4 1M được dd Z. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dd Z là


Câu 280 Vận dụng

Cho 27,6 gam hợp chất thơm X có CT C7H6O3 tác dụng với 800 ml dd NaOH 1M được dd Y. Trung hòa Y cần 100 ml dd H2SO4 1M được dd Z. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dd Z là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Tính số mol các chất.

- Biện luận xác định CTCT của X.

$X\xrightarrow{{ + NaOH}}Y\left\{ \begin{gathered}  muoi \hfill \\  NaOH\,du \hfill \\ \end{gathered}  \right.\xrightarrow{{ + {H_2}S{O_4}}}\left\{ \begin{gathered}  muoi \hfill \\  N{a_2}S{O_4} \hfill \\ \end{gathered}  \right.$

Tính $\frac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_X}}}$ => CTCT của X

- Xác định các chất rắn sau phản ứng => Tính khối lượng.

Xem lời giải

...