Sắp xếp các mối quan hệ sau theo nguyên tắc: Mối quan hệ chỉ có loài có lợi → Mối quan hệ có loài bị hại → Mối quan hệ có nhiều loài bị hại. 1. Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá. 2. Chim mỏ đỏ và linh dương. 3. Cá ép sống bám cá lớn. 4. Cú và chồn. 5. Cây nắp ấm bắt ruồi.


Câu 2840 Thông hiểu

Sắp xếp các mối quan hệ sau theo nguyên tắc: Mối quan hệ chỉ có loài có lợi → Mối quan hệ có loài bị hại → Mối quan hệ có nhiều loài bị hại.

1. Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá.

2. Chim mỏ đỏ và linh dương.

3. Cá ép sống bám cá lớn.

4. Cú và chồn.

5. Cây nắp ấm bắt ruồi.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...