Cho hình chóp (S.ABCD ) có đáy (ABCD ) là hình chữ nhật, (AB = a, ,AD = 2a ), (SA vuông góc ( (ABCD) ) ) và (SA = 2a ). Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp (S.ABCD ).


Câu 2848 Vận dụng

Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình chữ nhật, \(AB = a,\,AD = 2a\), \(SA \bot \left( {ABCD} \right)\) và \(SA = 2a\). Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp \(S.ABCD\).


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tìm tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp:

+ Xác định trục đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy

+ Xác định một mặt phẳng trung trực của một cạnh bên phù hợp

+ Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng vừa xác định.

Xem lời giải

...