Hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al(NO3)3 và MgCO3 (trong đó oxi chiếm 41,618% về khối lượng). Hòa tan hết 20,76 gam X trong dung dịch chứa 0,48 mol H2SO4 và x mol HNO3, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng 56,28 gam và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm CO2, N2, H2. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được 13,34 gam kết tủa. Giá trị của x là


Câu 28578 Vận dụng cao

Hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al(NO3)3 và MgCO3 (trong đó oxi chiếm 41,618% về khối lượng). Hòa tan hết 20,76 gam X trong dung dịch chứa 0,48 mol H2SO4 và x mol HNO3, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng 56,28 gam và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm CO2, N2, H2. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được 13,34 gam kết tủa. Giá trị của x là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dung dịch Y chứa Mg2+ (0,23 mol), Al3+ (a mol), NH4+ (b mol), SO42- (0,48 mol)

+) Sử dụng bảo toàn điện tích cho dd Y => PT (1)

+) Khối lượng muối trong Y => PT (2)

=> a, b

Trong X: \({{n}_{O}}~=0,54;\text{ }{{n}_{CO_{3}^{2-}}}=u\text{ ;}\,{{n}_{NO_{3}^{-}}}=v\)

+) Từ khối lượng X => 1 PT ẩn u, v

+) Từ số mol O trong X => 1 PT ẩn u, v

=> u, v

Đặt y, z là số mol N2 và H2 trong Z

+) Số mol Z => PT (3)

+) Bảo toàn N => PT (4)

+) số mol H+ phản ứng => PT (5)

Xem lời giải

...