Thực hiện phản ứng nhiệt phân nhôm hỗn hợp Al và Fe3O4 (trong điều kiện không có không khí thu được 234,75 gam chất rắn X. Chia X thành hai phần: Cho phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,68 lít khí H2 ở đktc và m gam chất rắn. Hòa tan hết m gam chất rắn vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch chứa 82,8 gam muối và 0,6 mol SO2 là sản phẩm khử duy nhất. Hòa tan hết phần 2 trong 12,97 lít dung dịch HNO­3 1M, thu được hỗn hợp khí Y (gồm 1,25 mol NO và 1,51 mol NO2) và dung dịch A chứa các chất tan đều là muối, trong đó có a mol Fe(NO3)3. Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của a gần đúng với giá trị nào sau đây?


Câu 28583 Vận dụng cao

Thực hiện phản ứng nhiệt phân nhôm hỗn hợp Al và Fe3O4 (trong điều kiện không có không khí thu được 234,75 gam chất rắn X. Chia X thành hai phần:

Cho phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,68 lít khí H2 ở đktc và m gam chất rắn. Hòa tan hết m gam chất rắn vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch chứa 82,8 gam muối và 0,6 mol SO2 là sản phẩm khử duy nhất.

Hòa tan hết phần 2 trong 12,97 lít dung dịch HNO­3 1M, thu được hỗn hợp khí Y (gồm 1,25 mol NO và 1,51 mol NO2) và dung dịch A chứa các chất tan đều là muối, trong đó có a mol Fe(NO3)3. Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của a gần đúng với giá trị nào sau đây?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) từ nH2 => nAl dư 

+) Viết PT phản ứng nhiệt nhôm => chất rắn không tan trong NaOH là Fe

Gọi Fe3+ (u mol) và Fe2+ (v mol)

+) Bảo toàn electron => pt ẩn u, v

+) Từ khối lượng muối => pt ẩn u, v

=> u, v

+) Bảo toàn Fe => phần 1 chứa Al (0,05), Al2O3 (0,2) và Fe (0,45)

=> tỉ lệ số mol các chất phần 1 so với phần 2

+) \({{n}_{{{H}^{+}}}}=4{{n}_{NO}}+2{{n}_{N{{O}_{2}}}}+2{{n}_{O}}+10{{n}_{NH_{4}^{+}}}=>{{n}_{NH_{4}^{+}}}\)

Dung dịch A chứa Fe3+ (a mol), Fe2+ (b mol) và các ion khác

Bảo toàn Fe => pt ẩn a, b

Bảo toàn electron => pt ẩn a,b

=> a và b

Xem lời giải

...