Cho hàm số (y = căn 2 (x^4) - (x^2) ). Chọn kết luận đúng:


Câu 286 Nhận biết

Cho hàm số \(y = \sqrt 2 {x^4} - {x^2}\). Chọn kết luận đúng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Hàm \(y = a{x^4} + b{x^2} + c\left( {a > 0} \right)\) có \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } y =  + \infty \) .

Xem lời giải

...