Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 40,3 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốy cháy hết Z thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 20,7 gam H2O. Nhỏ từ từ V lít dung dịch HCl xM vào Y, được kết quả biểu diễn theo hình vẽ Giá trị x gần nhất với:


Câu 28600 Vận dụng cao

Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4Cvà CaC2. Cho 40,3 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốy cháy hết Z thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 20,7 gam H2O. Nhỏ từ từ V lít dung dịch HCl xM vào Y, được kết quả biểu diễn theo hình vẽ

Giá trị x gần nhất với:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) nC = nCO2 ; nH = 2nH2O

Quy đổi hỗn hợp X: Al x mol; Ca y mol; C: 0,9 mol

Quy đổi hỗn hợp Z: C: 0,9 mol; H: 2,3 mol

Bảo toàn khối lượng X => PT (1)

Bảo toàn e => Pt (2)

=> x và y

=> Y gồm Ca(AlO2)2: 0,25 mol và Ca(OH)2

+) BTNT Ca => số mol Ca(OH)2 trong Y

+) \({{n}_{HCl}}-2{{n}_{Ca{{\left( OH \right)}_{2}}}}=4{{n}_{AlO_{2}^{-}}}~-\text{ }3{{n}_{\downarrow }}\)

Từ 2 mốc 0,56x và 0,68x => lập 2 PT ẩn x và a

Xem lời giải

...