Hiện tượng khống chế sinh học có thể xảy ra giữa các quần thể nào sau đây trong quần xã?


Câu 2868 Thông hiểu

Hiện tượng khống chế sinh học có thể xảy ra giữa các quần thể nào sau đây trong quần xã?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...