Có bao nhiêu nhận định sau đây là đúng về ưu điểm của biện pháp sử dụng loài thiên địch so với biện pháp sử dụng thuốc trừ sâu hóa học? (1) Thường không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. (2) Không gây ô nhiễm môi trường. (3) Không phụ thuộc vào điều kiện khí hậu và thời tiết. (4) Nhanh chóng dấp tắt tất cả các loại bệnh dịch.


Câu 2878 Thông hiểu

Có bao nhiêu nhận định sau đây là đúng về ưu điểm của biện pháp sử dụng loài thiên địch so với biện pháp sử dụng thuốc trừ sâu hóa học?

(1) Thường không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người.

(2) Không gây ô nhiễm môi trường.

(3) Không phụ thuộc vào điều kiện khí hậu và thời tiết.

(4) Nhanh chóng dấp tắt tất cả các loại bệnh dịch.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...