Khi nói về các nhân tố sinh thái, điều nào dưới đây không đúng?


Câu 2881 Thông hiểu

Khi nói về các nhân tố sinh thái, điều nào dưới đây không đúng?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...