Khi nói về giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?


Câu 2894 Thông hiểu

Khi nói về giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...