Hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3 và MCl với M là kim loại kiềm. Nung nóng 15,97 gam hỗn hợp X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 14,42 gam chất rắn. Mặt khác, cho 15,97 gam hỗn hợp X trên tác dụng hết với 500 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí (đktc). Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được 74,62 gam kết tủa. Kim loại M là


Câu 29007 Vận dụng cao

Hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3 và MCl với M là kim loại kiềm. Nung nóng 15,97 gam hỗn hợp X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 14,42 gam chất rắn. Mặt khác, cho 15,97 gam hỗn hợp X trên tác dụng hết với 500 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí (đktc). Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được 74,62 gam kết tủa. Kim loại M là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

BTNT Cl => nMCl = nAgCl – nHCl = ? (mol)

Khi nung chỉ có MHCO3 bị nhiệt phân theo phương trình:

2MHCO3 \(\xrightarrow{{{t}^{0}}}\) M2CO3  + CO2 ↑+ H2O

y                                      →0,5y →0,5y   (mol)

=> Khối lượng rắn giảm chính là khối lượng H2O và CO2

=> y = ? (mol)

BTNT C ta có: => nM2CO3 = nCO2 - nMHCO3  = ?

BTKL mX => Kloại M =?

Xem lời giải

...