Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Al­2O3 và Na vào nước thu được dung dịch Y và x lít H2 đktc. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dich Y, khối lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị dưới đây. Giá trị của x là


Câu 29020 Vận dụng cao

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Al­2O3 và Na vào nước thu được dung dịch Y và x lít H2 đktc. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dich Y, khối lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị dưới đây.

Giá trị của x là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

2Na  +  2H2O → 2NaOH + H2

2NaOH + Al2O3 → 2 NaAlO2 +  H2O

Y dư NaOH

Thì HCl + NaOH → NaCl + H2O

       HCl + NaAlO2 +H2O → NaCl + Al(OH)3

       3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3H2O

Y có nNaOH = 0,3 mol và nNaAlO2 = a mol

Khi thêm 700 ml dung dịch HCl vào thì n↓  = 0,7 - 0,3 =  0,4 mol

Khi thêm 1500 ml dung dịch HCl vào thì n↓= a – (1,5 – 0,3 –a ): 3

→ a –  (1,5 – a – 0,3) : 3 = 0,4 (mol) → a = 0,6 mol

Xem lời giải

...