banner redirect homepage

Hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO và Cu (trong đó nguyên tố oxi chiếm 16% theo khối lượng). Cho m gam X tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 2M (dư), thu được dung dịch Y và còn lại 0,27m gam chất rắn không tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 165,1 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Câu 29037 Vận dụng cao

Hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO và Cu (trong đó nguyên tố oxi chiếm 16% theo khối lượng). Cho m gam X tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 2M (dư), thu được dung dịch Y và còn lại 0,27m gam chất rắn không tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 165,1 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xét hỗn hợp kết tủa: \({{n}_{AgCl}}={{n}_{HCl}}\Rightarrow {{n}_{AgCl}}=\frac{{{m}_{\downarrow }}-143,5.{{n}_{AgCl}}}{108}\)

Lập hệ PT:

+ $160.{{n}_{F{{\text{e}}_{2}}{{O}_{3}}}}+72.{{n}_{F\text{e}O}}+64.{{n}_{Cu\,pu}}=m-{{m}_{Cu\,du}}$

+) $\frac{{{m}_{O}}}{{{m}_{X}}}=0,16$

+ Bảo toàn electron: nFeO + 2.nCu pứ = 3.nNO + nAg  

+) nHCl = 6.nFe2O3 + 2.nFeO + 4.nNO

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.