banner redirect homepage

Hỗn hợp X1 gồm Fe, FeCO3 và kim loại M (có hóa trị không đổi). Cho 14,1 gam X1 tác dụng với 500 ml dung dịch HNO3 xM, thu được dung dịch X2 và 4,48 lít hỗn hợp Y1 (có tỉ khối so với hiđro là 16,75) gồm hai chất khí không màu trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Để trung hòa HNO3 dư có trong dung dịch X2 cần vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1M và thu được dung dịch X3. Chia X3 làm hai phần bằng nhau: - Phần 1: đem cô cạn thì thu được 38,3 gam hỗn hợp muối khan. - Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 8,025 gam kết tủa của 1 chất.  Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các chất khí đều đo ở đktc, quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng hóa học. Giá trị của x gần với giá trị nào sau đây?


Câu 29045 Vận dụng cao

Hỗn hợp X1 gồm Fe, FeCO3 và kim loại M (có hóa trị không đổi). Cho 14,1 gam X1 tác dụng với 500 ml dung dịch HNO3 xM, thu được dung dịch X2 và 4,48 lít hỗn hợp Y1 (có tỉ khối so với hiđro là 16,75) gồm hai chất khí không màu trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Để trung hòa HNOdư có trong dung dịch X2 cần vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1M và thu được dung dịch X3. Chia Xlàm hai phần bằng nhau:

- Phần 1: đem cô cạn thì thu được 38,3 gam hỗn hợp muối khan.

- Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 8,025 gam kết tủa của 1 chất.

 Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các chất khí đều đo ở đktc, quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng hóa học. Giá trị của x gần với giá trị nào sau đây?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Xác định 2 khí trong Y1 và số mol mỗi khí

+) ${{n}_{FeC{{O}_{3}}}}={{n}_{C{{O}_{2}}}}$

Đặt nM = a mol, nên nFe = b mol

+) Từ khối lượng hh X1 => PT (1)

+) Xác định các chất có trong dung dịch X2 

+ Phản ứng trung hòa:

HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

=> nNaOH = n HNO3

+) Xác định các chất có trong dung dịch X3 

Cô cạn ½ dung dịch X3, từ tổng khối lượng chất rắn thu được => PT (2)

* Cho dung dịch NaOH dư và ½ dung dịch X3 thu được kết tủa của một chất đó là Fe(OH)3

+) Từ 8,025 gam kết tủa của 1 chất => b = PT (3)

Theo bảo toàn electron => PT (4)

Từ (1), (2), (3), (4) => các giá trị an; c; M

+) nHNO3 phản ứng = nN(sp) => nHNO3 ban đầu => x

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.