Hòa tan 1,12 gam Fe bằng 300ml dung dịch HCl 0,2M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X, thu được khí NO ( sản phẩm khử duy nhất của N+5) và  m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Câu 29052 Vận dụng

Hòa tan 1,12 gam Fe bằng 300ml dung dịch HCl 0,2M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X, thu được khí NO ( sản phẩm khử duy nhất của N+5) và  m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Viết các phương trình ion rút gọn xảy ra, tính toán lần lượt theo phương trình:

Ag+ + Cl -  →  AgCl↓

3Fe2+ + NO3- + 4H+ → 3Fe3+ + NO↑ + 2H2O

Fe2+  +  Ag+ → Ag + Fe3+

=> m = mAgCl  + mAg =?

Xem lời giải

...