Cho phép tính như sau: Số thích hợp điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt là:

...