Đơn vị sinh thái nào sau đây bao gồm cả nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh?


Câu 2913 Thông hiểu

Đơn vị sinh thái nào sau đây bao gồm cả nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Nhân tố vô sinh gồm các yếu tố vật lý hóa học (nhiệt, ẩm, ánh sáng, chất hóa học...), nhân tố hữu sinh là sinh vật và các mối quan hệ giữa chúng.

Xem lời giải

...