Cho các phát biểu sau về cấu trúc của hệ sinh thái: (1) Tất cả các loài động vật đều được xếp vào nhóm động vật tiêu thụ. (2) Một số thực vật kí sinh được xếp vào nhóm sinh vật phân giải. (3) Xác chết của sinh vật được xếp vào thành phần hữu cơ của môi trường. (4) Tất cả các loài sinh vật đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải. Số phát biểu sai là:


Câu 2915 Thông hiểu

Cho các phát biểu sau về cấu trúc của hệ sinh thái:

(1) Tất cả các loài động vật đều được xếp vào nhóm động vật tiêu thụ.

(2) Một số thực vật kí sinh được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.

(3) Xác chết của sinh vật được xếp vào thành phần hữu cơ của môi trường.

(4) Tất cả các loài sinh vật đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.

Số phát biểu sai là:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...