Một đội công nhân chuyển gạo vào (3 ) kho. Thời gian chuyển gạo vào kho thứ nhất là (1 ) giờ (24 ) phút. Biết thời gian chuyển gạo vào kho thứ hai gấp (3 ) lần thời gian chuyển gạo vào kho thứ nhất. Thời gian chuyển gạo vào kho thứ ba gấp (2 ) lần thời gian chuyển gạo vào kho thứ hai. Tính tổng thời gian chuyển gạo vào (3 )  kho.

...