Khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây là đúng?


Câu 2917 Thông hiểu

Khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...