Hỗn hợp E gồm X, Y là hai axit đồng đẳng kế tiếp; Z, T là 2 este (đều hai chức, mạch hở; Y và Z là đồng phân của nhau; MT – MZ = 14). Đốt cháy hoàn toàn 12,84 gam E cần vừa đủ 0,37 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho 12,84 gam E phản ứng vừa đủ với 220 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp muối khan G của các axit cacboxylic và 2,8 gam hỗn hợp 3 ancol có cùng số mol. Khối lượng muối của axit có phân tử khối lớn nhất trong G là


Câu 29281 Vận dụng cao

Hỗn hợp E gồm X, Y là hai axit đồng đẳng kế tiếp; Z, T là 2 este (đều hai chức, mạch hở; Y và Z là đồng phân của nhau; MT – MZ = 14). Đốt cháy hoàn toàn 12,84 gam E cần vừa đủ 0,37 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho 12,84 gam E phản ứng vừa đủ với 220 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp muối khan G của các axit cacboxylic và 2,8 gam hỗn hợp 3 ancol có cùng số mol. Khối lượng muối của axit có phân tử khối lớn nhất trong G là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) Từ nNaOH => nO (E)

Đốt E tạo ra a mol CO2 và b mol H2O

+) Bảo toàn O => PT (1) ẩn a, b

+) Bảo toàn khối lượng => PT (2) ẩn a, b

Y và Z là đồng phân nên tất cả các chất trong E đều 2 chức => nE =  $\dfrac{{{n_{NaOH}}}}{2}$

+) Vì nE = a – b nên E chứa các axit và este 2 chức, no, mạch hở

+) Tính số $\bar C = \frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_E}}}$ => biện luận tìm các chất trong hỗn hợp E

+) Gọi số mol X, Y, Z lần lượt là x, y, z mol

+) Từ số mol E => PT (3)

+) Từ số mol CO2 => PT (4)

Do các ancol có số mol bằng nhau nên nT = nZ = z

Từ khối lượng ancol => PT (5)

Giải hệ và tính mC2H4(COONa)2

Xem lời giải

...