X, Y là hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp (MX < MY), T là este tạo bởi X, Y với một ancol 2 chức Z. Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T bằng một lượng vừa đủ O2, thu được 2,576 lít CO2 (đktc) và 2,07 gam H2O. Mặt khác, 3,21 gam M phản ứng vửa đủ với 200 ml dung dịch KOH 0,2M, đun nóng. Phát biểu nào sau đây sai?


Câu 29284 Vận dụng cao

X, Y là hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp (MX < MY), T là este tạo bởi X, Y với một ancol 2 chức Z. Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T bằng một lượng vừa đủ O2, thu được 2,576 lít CO2 (đktc) và 2,07 gam H2O. Mặt khác, 3,21 gam M phản ứng vửa đủ với 200 ml dung dịch KOH 0,2M, đun nóng. Phát biểu nào sau đây sai?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp quy đổi M thành:

CnH2nO2: 0,04 mol

CmH2m+2O2 : a mol

H2O: b mol

+) Từ nCO2 , nH2O và mM , lập hệ PT ẩn a, b, n, m => giải ra a và b

+) Biện luận tìm n và m dựa vào số C trung bình

Vậy Z là C3H8O2 (0,02 mol); X và Y là HCOOH (0,025 mol) và CH3COOH (0,015 mol)

+) từ nH2O = b mol => nT = 0,5b

=> Thành phần của M, biện luận và tìm đáp án đúng

Xem lời giải

...