X là este đơn chức, không no chứa một liên kết đôi C=C, Y là este no, hai chức (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 46,32 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 1,92 mol O2. Mặt khác đun nóng 46,32 gam E cần dùng 660 ml dung dịch KOH 1M, thu được một ancol duy nhất và hỗn hợp chứa muối kali của hai axit cacboxylic. Tổng số nguyên tử H có trong phân tử X và Y là


Câu 29347 Vận dụng cao

X là este đơn chức, không no chứa một liên kết đôi C=C, Y là este no, hai chức (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 46,32 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 1,92 mol O2. Mặt khác đun nóng 46,32 gam E cần dùng 660 ml dung dịch KOH 1M, thu được một ancol duy nhất và hỗn hợp chứa muối kali của hai axit cacboxylic. Tổng số nguyên tử H có trong phân tử X và Y là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

nCOO = nKOH => nO(E) = 2nCOO

Giả sử CO2 (x mol) H2O (y mol)

*BTNT O => (1)

*BTKL => (2)

Giải (1) và (2) => x; y

=> nE = nCO2 – nH2O

Giả sử E gồm a mol X và b mol Y

a+b = nE

a+2b = 2nKOH

=> a; b

=> 0,18n + 0,24m = nCO2 = 1,86 (n, m là số C trong X, Y)

=> n; m 

Xem lời giải

...