Thực hiện hai thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Cho m1 gam fructozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được a mol Ag. - Thí nghiệm 2: Thủy phân m2 gam saccarozơ trong dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng (hiệu suất phản ứng thủy phân là 75%) một thời gian thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được a mol Ag. Biểu thức liên hệ giữa m1 và m2 là


Câu 29409 Vận dụng cao

Thực hiện hai thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho m1 gam fructozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được a mol Ag.

- Thí nghiệm 2: Thủy phân m2 gam saccarozơ trong dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng (hiệu suất phản ứng thủy phân là 75%) một thời gian thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được a mol Ag. Biểu thức liên hệ giữa m1 và m2


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

*Thí nghiệm 1: $n{_{fruc}} = \dfrac{{{n_{Ag}}}}{2}$ => mối liên hệ giữa m1 và a

* Thí nghiệm 2: ${n_{(glu + fruc)}} = \dfrac{{{n_{Ag}}}}{2} = 0,5a$ => nglu = nfruc = nsaccarozơ pư = 0,25a (mol)

=> n saccarozơ bđ = $0,25a.\dfrac{{100}}{{75}} = \dfrac{a}{3}\left( {mol} \right)$ => mối liên hệ giữa m2 và a

=> Mối liên hệ giữa m1 và m2

Xem lời giải

...