Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất 75%, hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra vào dung dịch chứa 0,03 mol Ba(OH)2, thu được kết tủa và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH vào X, đến khi kết tủa lớn nhất thì cần ít nhất 6 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là


Câu 29415 Vận dụng cao

Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất 75%, hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra vào dung dịch chứa 0,03 mol Ba(OH)2, thu được kết tủa và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH vào X, đến khi kết tủa lớn nhất thì cần ít nhất 6 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

(C6H10O5)n → nC6H12O → 2nC2H5OH +2nCO2 ( %H = 75%) 

$C{O_2} + \underbrace {Ba{{(OH)}_2}}_{0,03{\kern 1pt} mol}\xrightarrow{{}}\left\{ \begin{gathered}BaC{O_3} \downarrow (1) \hfill \\Ba{(HC{O_3})_2}\xrightarrow{{ + 0,006{\kern 1pt} {\kern 1pt} mol{\kern 1pt} NaOH}}BaC{O_3}\downarrow  + NaHC{O_3} + {H_2}O \hfill \\ \end{gathered}  \right.$

Vì lượng NaOH cần dùng ít nhất để thu được kết tủa lớn nhất => phản ứng xảy ra theo tỉ lệ mol NaOH : Ba(HCO3) = 1 : 1

Ba(HCO3)2 + NaOH → BaCO3↓ + NaHCO­3 + H2O

BTNT Ba => ${n_{BaC{O_3}(1)}} = {n_{Ba{{\left( {OH} \right)}_2}}} - {n_{Ba{{(HC{O_3})}_2}}} = ?{\text{ }}\left( {mol} \right)$

BTNT C => ${n_{C{O_2}}} = {n_{BaC{O_3}(1)}} + 2{n_{Ba{{(HC{O_3})}_2}}} = 0,018 $ (mol)

Từ sơ đồ => ${n_{tb}} = \frac{1}{2}.{n_{C{O_2}}}$= ? (mol)

Vì H = 75% => mtb­ thực tế cần lấy = mtb lí thuyết / 0,75 = ? (g)

Xem lời giải

...