Một mẩu saccarozơ có lẫn một lượng nhỏ glucozơ. Đem đốt cháy hoàn toàn lượng chất rắn này rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy lội qua 300 ml dung dịch Ba(OH)2 2M, thu được 59,1 gam kết tủa, tiếp tục đung nóng dung dịch sau phản ứng lại thu thêm kết tủa. Nếu thủy phân hoàn toàn mẫu vật trên trong môi trường axit, sau đó trung hòa dung dịch rồi cho tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nhẹ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là


Câu 29426 Vận dụng cao

Một mẩu saccarozơ có lẫn một lượng nhỏ glucozơ. Đem đốt cháy hoàn toàn lượng chất rắn này rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy lội qua 300 ml dung dịch Ba(OH)2 2M, thu được 59,1 gam kết tủa, tiếp tục đung nóng dung dịch sau phản ứng lại thu thêm kết tủa. Nếu thủy phân hoàn toàn mẫu vật trên trong môi trường axit, sau đó trung hòa dung dịch rồi cho tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nhẹ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

* Đốt cháy chất rắn và dẫn sản phẩm qua dung dịch Ba(OH)2:

Tính được: nBa(OH)2 = ? và nBaCO3 = ?

Do tiếp tục đun nóng dung dịch lại thu được kết tủa nên dung dịch có chứa muối Ba(HCO3)2

BTNT Ba: => ${n_{Ba{{\left( {HC{O_3}} \right)}_2}}} = {n_{Ba{{\left( {OH} \right)}_2}}}-{n_{BaC{O_3}}} =?$ 

BTNT C:  ${n_{C{O_2}}} = {n_{BaC{O_3}}} + 2{n_{Ba{{\left( {HC{O_3}} \right)}_2}}} = ?$

* Thủy phân chất rắn trong môi trường axit rồi cho sản phẩm tráng bạc:

BT C =>  ${n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}}{\text{ = }}\dfrac{{{n_{C{O_2}}}}}{6} = ?$

=>  ${n_{Ag}} = 2{n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = ?$

=> m = ?

Xem lời giải