Vận tốc của thuyền khi nước lặng là (18 ) km/giờ. Vận tốc dòng nước là (2 ) km/giờ. Quãng đường sông từ A đến B dài (15km ). Hỏi thuyền đi xuôi dòng từ A đến B hết bao nhiêu thời gian?

...