Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau:  

Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau:

 


Câu 29665 Nhận biết

As she did so, her parents became _______.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng cấu trúc so sánh kép: adj(ngắn)+er and + adj (ngắn)+er: càng...càng 

 

Xem lời giải


Câu 29664 Nhận biết

People should eat ____ and do ____ to reduce the risk of heart disease.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

so sánh kém: less + danh từ không đếm được (fat: chất béo)

so sánh hơn: more + N (exercise: bài tập thể dục)

Xem lời giải


Câu 29663 Nhận biết

It gets _______ to understand what the professor has explained.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

so sánh kép: more and more + adj (dài)

Xem lời giải


Câu 29662 Nhận biết

Thanks to the progress of science and technology, our lives have become _______.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

good” là tính từ so sánh bất quy tắc, khi sang so sánh hơn => better

Xem lời giải


Câu 29661 Nhận biết

Peter is _______ John.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

so sánh 2 người nên ta dùng so sánh hơn

young-er and more intelligent + than

Xem lời giải


Câu 29660 Nhận biết

It gets _______ when the winter is coming.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

So sánh kép: adj – er and adj – er

Xem lời giải


Câu 29659 Nhận biết

The climber was seventy miles in the wrong direction and got _______.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

So sánh kép: more and more + adj

Xem lời giải


Câu 29658 Thông hiểu

My neighbor is driving me mad! It seems that _______ it is at night, _______ he plays his music!


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

So sánh kép: the +adj – er, the + adj – er

Xem lời giải


Câu 29657 Thông hiểu

He spent a year in India and loves spicy food. _______ the food is, _______ he likes it.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

So sánh kép: the +adj – er, the + adj – er

Xem lời giải


Câu 29656 Thông hiểu

Of course, you can come to the party. _______.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

the more the merrier (idiom): càng đông càng vui

Xem lời giải


Câu 29655 Thông hiểu

You must drive slower in built up areas. _______ you drive in the city, it is _______ that you will have an accident.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

So sánh kép: the + adj – er, the + more + adj

Xem lời giải


Câu 29654 Thông hiểu

Earning money has always been the thing that pleases him most. _____ he becomes, _____he is.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

So sánh kép: the + adj – er, the + adj – er

Xem lời giải


Câu 29653 Thông hiểu

The faster we finish, _______.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

So sánh kép: the + adj – er + S + V

Xem lời giải


Câu 29652 Thông hiểu

We need _______ information about this English course.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

So sánh hơn của tính từ far

Xem lời giải


Câu 29651 Vận dụng

Robert does not have _______ Peter does.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

So sánh kém: not + as + adj/ adv/ N + as

Xem lời giải


Câu 29650 Vận dụng

The Mekong Delta is _______ deltas in Vietnam.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

So sánh giữa nhiều vật nên ta dùng so sánh hơn nhất:  the + adj -est

Xem lời giải


Câu 29649 Vận dụng

She is _______ a spectator.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

So sánh hơn: more of + N than + N: thích cái gì hơn

Xem lời giải


Câu 29648 Vận dụng

His house is _______ mine.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

So sánh cấp số lần:  multiple numbers + as + adj + as

Xem lời giải


Câu 29647 Vận dụng

I feel _______ I did yesterday.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

So sánh hơn: much + more + tired + than (dùng “much” để nhấn mạnh)

Xem lời giải


Câu 29646 Vận dụng

The Sears Tower is _______ building in Chicago.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

So sánh giữa nhiều vật nên ta dùng so sánh hơn nhất: the + adj – est

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.