Peptit X và peptit Y có tổng số liên kết peptit bằng 8. Thủy phân hoàn toàn X cũng như Y đều thu được Gly và Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X và Y có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 3 cần dùng 22,176 lít khí O2 (đktc). Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 46,48 gam. Khí thoát ra có thể tích 2,464 lít (đktc). Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E thu được a mol Gly và b mol Val. Tỉ lệ a : b là


Câu 29720 Vận dụng cao

Peptit X và peptit Y có tổng số liên kết peptit bằng 8. Thủy phân hoàn toàn X cũng như Y đều thu được Gly và Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X và Y có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 3 cần dùng 22,176 lít khí O2 (đktc). Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 46,48 gam. Khí thoát ra có thể tích 2,464 lít (đktc). Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E thu được a mol Gly và b mol Val. Tỉ lệ a : b là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Quy đổi E thành: C2H3ON: 0,22 mol; CH2: a mol; H2O: b mol

+) Từ số mol O2 cháy => tính a

+) Từ tổng khối lượng CO2 và H2O => tính b

Đặt x, 3x là số mol X, Y

+) nX + nY = b => x

Đặt m, n là số mắt xích amino axit trong X và Y

+) Từ số liên kết peptit => PT (1)

+) 1 mắt xích X và Y chứa 1 N => Bảo toàn N có PT (2)

=> m ; n

Đặt u, v là số mol của Gly và Val

+) Bảo toàn N => Pt (1)

+) Bảo toàn C: nC (trong Gly) + nC (trong Val) = nCH2 + 2.nC2H3ON => Pt (2)

=> u, v => tỉ lệ

Xem lời giải

...