X, Y, Z (MX < MY < MZ) là 3 peptit mạch hở , được tạo thành từ các α-amino axit như Gly, Ala, Val trong đó 3(MX + MZ) = 7MY. Hỗn hợp T chứa X, Y, Z với tỉ lệ số mol 6 : 2 : 1. Đốt cháy hoàn toàn 56,56 gam T trong O2 vừa đủ thu được nCO2 : mH2O = 48 : 47. Mặt khác đun nóng hoàn toàn 56,56 gam T trong 400 ml dung dịch KOH 2M vừa đủ thu được 3 muối. Thủy phân hoàn toàn Z trong dung dịch NaOH, kết thúc phản ứng thu được a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ a : b là


Câu 29721 Vận dụng cao

X, Y, Z (MX < MY < MZ) là 3 peptit mạch hở , được tạo thành từ các α-amino axit như Gly, Ala, Val trong đó 3(MX + MZ) = 7MY. Hỗn hợp T chứa X, Y, Z với tỉ lệ số mol 6 : 2 : 1. Đốt cháy hoàn toàn 56,56 gam T trong O2 vừa đủ thu được nCO2 : mH2O = 48 : 47. Mặt khác đun nóng hoàn toàn 56,56 gam T trong 400 ml dung dịch KOH 2M vừa đủ thu được 3 muối. Thủy phân hoàn toàn Z trong dung dịch NaOH, kết thúc phản ứng thu được a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ a : b là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Quy đổi hỗn hợp T thành: C2H3ON: 0,8 mol; CH2: a mol; H2O: b mol

+) Từ khối lượng của T => PT (1)

+) Tính nCO2 và nH2O theo a và b, từ tỉ lệ nCO2 : nH2O => Pt (2)

=> a, b

+) Bảo toàn khối lượng => mmuối = mT + mKOH – mH2O

=> phân tử khối trung bình của muối

+) Tính số N trung bình => số mắt xích trong X

+) Đặt u, v là số mắt xích trong Y và Z, dựa vào số mol KOH, biện luận tìm u, v

+) dựa vào số C trung bình của amino axit => biện luận tìm X

+) Từ ${\bar M_T}$ và điều kiện đề bài => MY và MZ

=> Y và Z

Xem lời giải

...