Hỗn hợp E gồm peptit X mạch hở (cấu tạo từ Gly, Ala) và este Y (được tạo ra từ phản ứng este hóa giữa axit cacboxylic no, đơn chức và metanol). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 15,68 lít O2 (đktc). Mặc khác, thủy phân m gam E trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được 24,2 gam hỗn hợp muối (trong đó số mol muối natri của Gly lớn hơn số mol muối natri của Ala). Đốt cháy hoàn toàn khối lượng muối trên cần 20 gam O2 thu được H2O, Na2CO3, N2 và 18,7 gam CO2. Tỉ lệ số mol Gly:Ala trong X là


Câu 29722 Vận dụng cao

Hỗn hợp E gồm peptit X mạch hở (cấu tạo từ Gly, Ala) và este Y (được tạo ra từ phản ứng este hóa giữa axit cacboxylic no, đơn chức và metanol). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 15,68 lít O2 (đktc). Mặc khác, thủy phân m gam E trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được 24,2 gam hỗn hợp muối (trong đó số mol muối natri của Gly lớn hơn số mol muối natri của Ala). Đốt cháy hoàn toàn khối lượng muối trên cần 20 gam O2 thu được H2O, Na2CO3, N2 và 18,7 gam CO2. Tỉ lệ số mol Gly:Ala trong X là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

2 CnH2nO2NNa  + (3n – 1,5)  O2→ (2n – 1) CO2 + 2n H2O  + Na2CO3 + N2

2 CmH2m-1O2NNa  + (3 m – 2)  O2→ (2 m – 1) CO2 + (2m - 1)  H2O  + Na2CO3

Số mol oxy chênh lệch giữa 2 phần chính là số mol dùng để đốt cháy CH3OH sinh ra ở thủy phân

Sử dụng giá trị trung bình $\bar n = \dfrac{{{n_1}.mo{l_1} + {n_2}.mo{l_2}}}{{mo{l_1} + mo{l_2}}}$

Xem lời giải

...