Hỗn hợp M gồm hai amino axit X, Y và ba peptit mạch hở Z, T, E đều tạo bởi X và Y. Cho 31,644 gam M phản ứng hoàn toàn với lượng vừa đủ 288 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch F chứa a gam hỗn hợp muối natri của alanin và lysin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn b mol M cần dùng vừa đủ 35,056 lít O2 (đktc), thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 228 : 233. Kết luận nào sau đây sai?


Câu 29729 Vận dụng cao

Hỗn hợp gồm hai amino axit Xvà ba peptit mạch hở ZTđều tạo bởi và Y. Cho 31,644 gam phản ứng hoàn toàn với lượng vừa đủ 288 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa a gam hỗn hợp muối natri của alanin và lysin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn b mol cần dùng vừa đủ 35,056 lít O2 (đktc), thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 228 : 233. Kết luận nào sau đây sai?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Giả sử muối gồm: Ala-Na (u mol) và Lys-Na (v mol)

+ Dữ kiện về số mol NaOH => (1)

Quy đổi 31,644 gam M thành:

CONH: u + v

CH2: 3u + 6v – u – v = 2u + 5v (BTNT C)

H2O: x

NH: v

+ Dữ kiện về mM => (2)

+ Dữ kiện về tỉ lệ nCO2 : nH2O = 228:233 => (3)

Giải (1) (2) (3) => u, v, x

Xem lời giải

...