Hỗn hợp X gồm các peptit mạch hở, đều được tạo thành từ các amino axit có dạng H2NCmHnCOOH. Đun nóng 4,63 gam X với dung dịch KOH dư, thu được dung dịch chứa 8,19 gam muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn 4,63 gam X cần 4,2 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng thu được m gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 21,87 gam. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?


Câu 29730 Vận dụng cao

Hỗn hợp X gồm các peptit mạch hở, đều được tạo thành từ các amino axit có dạng H2NCmHnCOOH. Đun nóng 4,63 gam X với dung dịch KOH dư, thu được dung dịch chứa 8,19 gam muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn 4,63 gam X cần 4,2 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng thu được m gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 21,87 gam. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Đặt CTTQ peptit là: RNnOn+1

RNnOn+1 + nKOH → Muối + H2O

     x                nx                        x

BTKL => (1)

* Đặt nCO2 = y

dd giảm  => nH2O

* Phản ứng cháy:

nN2 = 0,5nx

BTKL phản ứng cháy => (2)

BTNT O => (3)

Giải (1), (2), (3) => nx; x; y

${n_{BaC{O_3}}} = {n_{C{O_2}}} = y \Rightarrow {m_{BaC{O_3}}}$

Xem lời giải

...