Đun nóng 0,14 mol hỗn hợp A gồm hai peptit X (CxHyOzN4) và Y (CnHmO7Nt) với dung dịch NaOH vừa đủ chỉ thu được dung dịch chứa 0,28 mol muối của glyxin và 0,4 mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy m gam A trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và nước là 63,312 gam. Giá trị m gần nhất là: 


Câu 29736 Vận dụng cao

Đun nóng 0,14 mol hỗn hợp A gồm hai peptit X (CxHyOzN4) và Y (CnHmO7Nt) với dung dịch NaOH vừa đủ chỉ thu được dung dịch chứa 0,28 mol muối của glyxin và 0,4 mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy m gam A trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và nước là 63,312 gam. Giá trị m gần nhất là: 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) nNaOH = nGlyNa + nAlaNa 

nH2O = nA = 0,14 mol

BTKL: mA = mmuối + mH2O – mNaOH = 0,28.97 + 0,4.111 + 0,14.18 – 0,68.40 = 46,88 gam

BTNT H: nH (A) + nNaOH = nH (GlyNa) + nH (AlaNa) + 2nH2O => nH(A) 

+) nCO2 = 2.nGlyNa + 3.nAlaNa 

nH2O = 0,5.nH (A) 

=> mCO2 + mH2O 

Xem lời giải

...