Biết CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí, thể tích không khí (đktc) cần cung cấp cho cây xanh quang hợp để tạo 162 gam tinh bột là


Câu 29754 Vận dụng cao

Biết CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí, thể tích không khí (đktc) cần cung cấp cho cây xanh quang hợp để tạo 162 gam tinh bột là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Viết phương trình hóa học, tính toán theo PTHH

6nCO2 + 5nH2O → (C6H10O5)n + 6nO2

Xem lời giải

...