Thực hiện lên men ancol từ glucozơ (H=80%) được etanol và khí CO2. Dẫn khí thu được vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 40 g kết tủa. Lượng glucozơ ban đầu là


Câu 29755 Vận dụng cao

Thực hiện lên men ancol từ glucozơ (H=80%) được etanol và khí CO2. Dẫn khí thu được vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 40 g kết tủa. Lượng glucozơ ban đầu là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ ${n_{C{O_2}}} = {n_{CaC{O_3}}}$

+ nglucozơ $ = 0,5.{n_{C{O_2}}}$

Xem lời giải

...