Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thu được V ml dung dịch rượu ancol etylic 400. Biết ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng là 0,8g/ml và  trong quá trình chế biến, biết lượng ancol bị hao hụt mất 10%. Giá trị của  V là :


Câu 29756 Vận dụng cao

Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thu được V ml dung dịch rượu ancol etylic 400. Biết ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng là 0,8g/ml và  trong quá trình chế biến, biết lượng ancol bị hao hụt mất 10%. Giá trị của  V là :


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Bài toán lên men : C6H12O6 → 2C2H5OH

Xem lời giải

...