Lên mem m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 80%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong, thu được 20 g kết tủa và dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thấy thu thêm được 10 gam kết tủa nữa. Giá trị của m là


Câu 29759 Vận dụng cao

Lên mem m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 80%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong, thu được 20 g kết tủa và dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thấy thu thêm được 10 gam kết tủa nữa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Tinh bột → Glucozơ

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

nCaCO3 = 0,2 mol và nCa(HCO3)2 = n↓ lần 2 

→ nCO2 = nCaCO3 +2.nCa(HCO3)2 

Xem lời giải

...