Ancol etylic được điều chế bằng cách lên men tinh bột theo sơ đồ: (((C_6)(H_(10))(O_5))_n)->((Enzim))(C_6)(H_(12))(O_6)->((Enzim))(C_2)(H_5)OH Để điều chế 10 lít ancol etylic 46o cần m kg gạo (chứa 75% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ). Biết hiệu suất của cả quá trình là 80% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml. Giá trị của m là


Câu 29760 Vận dụng cao

Ancol etylic được điều chế bằng cách lên men tinh bột theo sơ đồ:

${({C_6}{H_{10}}{O_5})_n}\xrightarrow{{Enzim}}{C_6}{H_{12}}{O_6}\xrightarrow{{Enzim}}{C_2}{H_5}OH$

Để điều chế 10 lít ancol etylic 46o cần m kg gạo (chứa 75% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ). Biết hiệu suất của cả quá trình là 80% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml. Giá trị của m là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Tính toán theo sơ đồ sau: ${({C_6}{H_{10}}{O_5})_n}\xrightarrow{{Enzim}}n{C_6}{H_{12}}{O_6}\xrightarrow{{Enzim}}2n{C_2}{H_5}OH$

Xem lời giải

...