Thủy phân hoàn toàn m gam tinh bột thành glucozơ, sau đó lên men glucozơ tạo ancol etylic với hiệu suất 81% , hấp thụ  toàn bộ khí CO2 sinh ra vào dung dịch chứa 0,05 mol Ba(OH)2, thu được kết tủa và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X, đến khi kết tủa lớn nhất thì cần ít nhất 10 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là


Câu 29761 Vận dụng cao

Thủy phân hoàn toàn m gam tinh bột thành glucozơ, sau đó lên men glucozơ tạo ancol etylic với hiệu suất 81% , hấp thụ  toàn bộ khí CO2 sinh ra vào dung dịch chứa 0,05 mol Ba(OH)2, thu được kết tủa và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X, đến khi kết tủa lớn nhất thì cần ít nhất 10 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Bảo toàn nguyên tố

+ Công thức tính hiệu suất: $\% H = \dfrac{{{m_{thực\,\,tế}}}}{{m{{\mkern 1mu} _{lí{\kern 1pt} thuyết}}}}.100\% $ với lượng tinh bột cần lấy là lượng lí thuyết.

Xem lời giải

...