Trong chuỗi thức ăn sau cỏ → dê→hổ→ vi sinh vật, hổ được xếp vào sinh vật tiêu thụ bậc mấy?


Câu 2978 Thông hiểu

Trong chuỗi thức ăn sau cỏ → dê→hổ→ vi sinh vật, hổ được xếp vào sinh vật tiêu thụ bậc mấy?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sinh vật tiêu thụ đầu tiên là sinh vật tiêu thụ bậc 1

Xem lời giải

...