Các chu trình vật chất trong hệ sinh thái vẫn xảy ra bình thường khi thiếu vắng một trong những nhóm sinh vật sau đây:


Câu 2989 Vận dụng

Các chu trình vật chất trong hệ sinh thái vẫn xảy ra bình thường khi thiếu vắng một trong những nhóm sinh vật sau đây:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Không có các nhóm sinh vật này chu trình vật chất vẫn diễn ra.

Xem lời giải

...