Trong chọn giống thực vật, người ta chiếu tia phóng xạ với cường độ, liều lượng thích hợp lên bộ phận nào sau đây của cây để gây đột biến ở giao tử?


Câu 30022 Vận dụng

Trong chọn giống thực vật, người ta chiếu tia phóng xạ với cường độ, liều lượng thích hợp lên bộ phận nào sau đây của cây để gây đột biến ở giao tử?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xác định bộ phận nào của cây có thể tạo ra giao tử.

Xem lời giải

...