Chu trình sinh địa hóa là chu trình trao đổi:


Câu 3006 Nhận biết

Chu trình sinh địa hóa là chu trình trao đổi:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...