Khi nói về chu trình sinh địa hóa cacbon, phát biểu nào sau đây đúng ?


Câu 3009 Thông hiểu

Khi nói về chu trình sinh địa hóa cacbon, phát biểu nào sau đây đúng ?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...