Cơ thể có kiểu gen AaBbddEe qua giảm phân sẽ cho số lọai giao tử:


Câu 3013 Vận dụng

Cơ thể có kiểu gen AaBbddEe qua giảm phân sẽ cho số lọai giao tử:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

  • Xác định số loại giao tử của từng cặp alen
  • Xác định số loại giao tử chung

Xem lời giải

...